Dr. Peter Schichl

Dr. Peter Schichl

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Chief Legal Tech Officer, Deutsche Telekom AG, BUJ Fachgruppenleiter Legal Tech

Suche